Giáo dục Ngoài luồng: Học thêm và Ý nghĩa của nó đối với các Nhà hoạch định Chính sách ở châu Á

shadow-ed-viet

  Tại tất cả các khu vực của châu Á, các hộ gia đình đang dành một khoản chi tiêu đáng kể cho học thêm. Việc học thêm có thể góp phần vào những thành tích đạt được của học sinh nhưng đồng thời nó cũng duy trì và và làm cho bất bình đẳng […]

Continue reading


The Quality of Education: Dimensions and Strategies

Return to ADB & CERC Series on Education in Developing Asia. By David Chapman and Don Adams ISBN 10: 971-561-533-3. ISBN 13: 978-971-561-533-4. (2004, 2nd printing; 2002, 1st printing, 72pp.) HK$80 each or HK$320 for a set of five US$10 each or US$40 for a set of five Published by Comparative Education Research Centre (CERC) […]

Continue reading


Equity and Access to Education: Themes, Tensions, and Policies

Return to ADB & CERC Series on Education in Developing Asia. By W.O. Lee ISBN 10: 971-561-532-5 ISBN 13: 978-971-561-532-7 (2004, 2nd printing; 2002, 1st printing, 101pp.) HK$80 each or HK$320 for a set of five US$10 each or US$40 for a set of five Published by Comparative Education Research Centre (CERC) & Asian Development […]

Continue reading


Management and Efficiency in Education: Goals and Strategies

Return to ADB & CERC Series on Education in Developing Asia. By David Chapman ISBN 10: 971-561-530-9; ISBN 13: 978-971-561-530-3. (2004, 2nd printing; 2002, 1st printing, 60pp.) HK$80 each or HK$320 for a set of five US$10 each or US$40 for a set of five Published by Comparative Education Research Centre (CERC) & Asian Development […]

Continue reading


Shadow Education: Private Supplementary Tutoring and Its Implications for Policy Makers in Asia

Return to the CERC Monograph Series. Mark Bray and Chad Lykins May 2012 ISBN 978-92-9092-658-0 (Print) ISBN 978-92-9092-659-7 (PDF) US$32 Published by Comparative Education Research Centre (CERC) in collaboration with Asian Development Bank (ADB) Order from CERC or online Download for free from ADB.     In all parts of Asia, households devote considerable expenditures to private supplementary […]

Continue reading


CERC Policy Forum

PolicyForum

Regulating the Shadow Education System: Private Tutoring and Government Policies in Asia A Policy Forum on “Regulating the Shadow Education System: Private Tutoring and Government Policies in Asia” was  held at the University of Hong Kong between the 8th and 9th April 2013. This Policy Forum was organized by the Comparative Education Research Centre at […]

Continue reading